Vem ansvarar för vad?

EU
EU vill investera 9,2 miljarder euro till bredbandsstöd i Europa. Satsningen i Sverige uppgår totalt till 3,25 miljarder kronor, varav svenska staten står för 59 procent. Det är EU-kommissionen som ska godkänna det så kallade Landsbygdsprogrammet där bredbandsstödet ingår. Någon gång i juni 2015 ska det vara godkänt.

Jordbruksverket
Det är Jordbruksverket som beslutar hur pengarna ska fördelas till länen och hur stor procentsats varje län får ut i stöd. Jordbruksverket har även en hel del information om stödet på sin hemsida. Klicka här!

Länsstyrelsen
Det är Länsstyrelsen som fattar beslut om ett projekt ska få stöd eller inte. Deras beslut grundar sig på flera olika villkor, som även finns beskrivna på Jordbruksverkets hemsida.

Kommunen
Mediateknik
Kramfors kommun äger bolaget Mediateknik AB till 100 procent och det är Mediateknik som är projektägare och ekonomiskt ansvariga för byggande och underhåll av nätet. Fördelar med ett kommunalt bolag är att det verkar under fullmäktiges inflytande och kontroll, kommunstyrelsens uppsiktsplikt samt allmänhetens insyn i verksamheten.
Det innebär att bolagens verksamheter styrs på samma sätt som kommunens egna förvaltningar. I praktiken innebär det att den ekonomiska förvaltningen i bolaget är styrd av kommunalagens bestämmelser. En eventuell förlust eller vinst under verksamhetsåret ska alltså överföras i nytt räkenskapsår inom koncernen, det vill säga användas till verksamhet. Bolagen verkar också under offentlighetsprincipen, vilken innebär att allmänheten, t.ex. medborgare, företag och media, har rätt att ta del av bolagets allmänna handlingar.

Entreprenörer
Mediatekniks val av entreprenörer och leverantörer inom IT-infrastrukturen sker genom upphandling.